• Tư vấn tại phòng khám (PK).
  • NV tư vấn/Bác sĩ
  • Tư vấn tại phòng khám (PK).
  • NV tư vấn/Bác sĩ